Operator bezzałogowego statku powietrznego

Celem kursu jest: nabycie wiadomości i umiejętności praktyczne z zakresu pilotażu bezzałogowych statków powietrznych, niezbędne do przystąpienia do państwowych egzaminów teoretycznych i praktycznych celem uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operatorz uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS.

W celu wykonywania lotów komercyjnych bezzałogowymi platformami latającymi niezbędne jest posiadanie świadectwa kwalifikacji UAVO . Świadectwo to wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.


Czas trwania kursu:  32 godziny
 
Sposób organizacji: kurs prowadzony w formie stacjonarnej lub mieszanej. Metodami nauczania są: wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne.
 
Wymagania wstępne dla uczestników:
- ukończony 18 rok życia
- posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego odpowiedniej klasy o braku przeciwwskazań do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi
 
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl