Akademia Kompetencji ZDZ w Plocku


 


Tytuł projektu: „Akademia Kompetencji ZDZ w Płocku”

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 62 uczniów (w tym 36 dziewcząt i 26 chłopców) uczęszczających do Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku oraz wsparcie 20 nauczycieli Technikum  (16 kobiet i 4 mężczyzn) w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w okresie VIII.2017-VII.2018.

Planowane efekty:
dla uczniów:

- wzrost kompetencji matematycznych, biologiczno-chemicznych, językowych, informatycznych
- wzrost umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej
- zdobycie umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy

- zdobycie umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy
 
 
dla nauczycieli:
- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia nowatorskich zajęć bazujących na metodzie eksperymentu


Całkowita wartość projektu:  244 230,00 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 195 384,00 zł
 
Grupa docelowa:
- 62 uczniów klas II uczących się w Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku, w tym 36 dziewcząt i 26 chłopców.
- 20 nauczycieli uczących w Technikum w tym 16 kobiet i 4 mężczyzn.
 

Kierunki wsparcia:
dla uczniów:
I.   
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: matematyki, języka angielskiego i języka polskiego
II.   Zajęcia rozwijające umiejętności: biologiczno – chemiczne, informatyczne
III.  Zajęcia dodatkowe – wyjazdy edukacyjno-poznawcze: wzmacnianie kompetencji kluczowych poprzez kontakt z realnym stanowiskiem pracy i nowoczesnymi technologiami    
IV.  Warsztaty MOJA FIRMA: symulacja  założenia i prowadzenia własnej firmy
V.  Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów: rozwój kompetencji osobistych i społecznych
VI. Warsztaty psychoedukacyjne z elementami socjoterapii
 

 dla nauczycieli:
- szkolenie „Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”

Wsparcie dodatkowe: uczestnicy/uczestniczki projektu otrzymują bezpłatnie:
- poczęstunek podczas zajęć,
- materiały dydaktyczne

Okres realizacji: 01.08.2017 – 20.07.2018 r.
 
Realizator projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
09-402 Płock, ul. Ułańska 1, tel. 24 264 22 77
Biuro projektu: pok. 100
 

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl