Euro stażysta w ZDZ w Płocku – fryzjer, gastronom, informatyk

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku w okresie 01.11.2018 r. – 31.12.2019 r. realizował projekt pt. „Euro stażysta w ZDZ w Płocku – fryzjer, gastronom, informatyk” realizowany na zasadach programu Erasmus+ ale współfinansowany w ramach programu  Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu było: wzrost jakości, efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich (TUF), Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻiUG) oraz Technik Informatyk (TI) w szczególności w zakresie współpracy z pracodawcami.

Adresatami projektu byli: 20 uczestników (10 uczniów i 10 uczennic) uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie  TUF (5 uczniów/uczennic) TŻiUG (10 uczniów/uczennic)  i TI (5 uczniów/uczennic), których w ramach mobilności wspierać będzie 2 opiekunów/ opiekunek

W ramach projektu zaplanowano działania dla uczniów/uczennic:

  • 21 – dniowy staż w hiszpańskich zakładach gastronomicznych  dla 10 uczniów/uczennic z TŻiUG/
  • 21 – dniowy staż w hiszpańskich zakładach fryzjerskich dla 5 uczniów/uczennic z TUF
  • 21 – dniowy staż w hiszpańskich zakładach informatycznych dla 5 uczniów/uczennic z TI

Wyjazd na staż do Hiszpanii (Walencja)w terminie 16.06.2019 – 06.07.2019 poprzedzony był  przygotowaniem językowo-pedagogiczno-kulturowym. W ramach tego przygotowania uczniowie/uczennice wzięli udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i języka hiszpańskiego, w spotkaniach  psychologiczno-pedagogicznych oraz wykładach z zakresu różnic kulturowych pomiędzy krajem hiszpańskim a Polską.

Uczestnicy/uczestniczki projektu podczas pobytu  brali udział w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Walencji.

Uczestnicy/uczestniczki NIE PONOSILI ŻADNYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH w związku z udziałem w projekcie. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie dofinansowane było z funduszy Unii Europejskiej.

Firma EUROPA: MOVILIDAD ESTUDIANTIL (E.M.E.) - Partner projektu – zajmował  się organizacją pobytu uczestników/uczestniczek projektu w Hiszpanii, organizacją miejsc staży oraz realizacją programu kulturowego.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE: status ucznia Technikum ZDZ w Płocku, kształcącego się w zawodach TUF/TŻiUG/TI, osiągającego dobre wyniki w nauce (dominujące znaczenie ocen z przedmiotów zawodowych i j. angielskiego – po 10 pkt.), mającego wysoką (powyżej 75%) frekwencję na zajęciach praktycznych (10 pkt.), o wysokiej kulturze osobistej (10 pkt.), mającego pozytywną ocenę z zachowania (10 pkt.), czynnie uczestniczącego w życiu szkoły oraz aktywnie kreującego pozytywny wizerunek szkoły w środowisku szkolnym i lokalnym (konkursy, szkolenia, inne) (10 pkt.). Uczniowie/ uczennice pochodzący z rodzin narażonych na wykluczenie społeczne otrzymają 20 pkt. premiujących.

Całkowita wartość projektu: 46 434,00 EUR

Okres realizacji: 01.11.2018 r. -31.12.2019 r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Lider projektu:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
Tel. 24 262 86 89
 
Partner projektu:
EUROPA: MOVILIDAD ESTUDIANTIL (E.M.E.)
SALVADOR FERRANDIZ 9
09750 PEDREGUER

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl