Nowy start z nowymi kwalifikacjami - program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka
Termin szkolenia:  lipiec 2017 r.

Warunki uczestnictwa w kursie
- ukończone 21 lat
- zaświadczenie o niekaralności
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu pracownika ochrony

Egzamin
Osoby ubiegające się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego  stopnia, składają egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez  Komendanta wojewódzkiego Policji. Komendant  powołuje komisję i organizuje egzamin nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, powiadamiając o jego terminie i miejscu Komendanta Głównego Policji.
W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciele komendanta wojewódzkiego Policji w liczbie nie większej niż trzech,  w tym uprawnieni do przeprowadzania egzaminu z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzelec-twa,
2) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony spośród oficerów komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
3) przedstawiciel prokuratora wojewódzkiego,
4) dwaj przedstawiciele wojewody, w tym jeden lekarz,
5) rzeczoznawca systemów zabezpieczających.
 
Komisja przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez komendanta wojewódzkiego Policji.
 • WARSZTATÓW: doradczo-motywacyjnych, zawodowych: „Wracam na rynek pracy”, „Rozwój usług społecznych”, „Przeciwdziałanie agresji”, „Dzień w Urzędzie – nauka poprzez poznanie”
 • PORADNICTWA: prawnego, psychologicznego i doradczego
 • SEMINARIÓW z zakresu profilaktyki zdrowotnej
 • ZAJĘĆ:  sportowych, z arteterapii, terapii poprzez wolontariat
 • KURSÓW:
 1. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 2. Podstawy obsługi komputera,
 3. Operator koparko-ładowarki,
 4. Nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie,
 5. Spawanie metoda MAG,
 6. Kucharz-kelner,
 7. Podstawy języka angielskiego,
 8. Prawo jazdy kat. B,
 9. Prawo jazdy kat. C

Uczestniczki/uczestnicy projektu mają zapewnione: bezpłatne materiały dydaktyczne i szkoleniowe,  poczęstunek i stypendium szkoleniowe

UWAGA: REKRUTACJĘ KANDYDATÓW I KANDYDATEK DO PROJEKTU PROWADZI MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU.Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel.fax 24 264 22 77, 24 268 94 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partnerzy projektu:
Miejski Urząd Pracy w Płocku
09-402 Płock, ul. 3 Maja 16
www.mup.plock.eu

Zakład Karny w Płocku
09-402 Płock, ul. Sienkiewicza 22
 
Stawiam na aktywność!Tytuł projektu: „Stawiam na aktywność!”.

Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.

Celem głównym projektu było: aktywizacja edukacyjno-zawodowa i wzrost zatrudnienia wśród 30 osób biernych zawodowo, w tym 60% kobiet i 40% mężczyzn, w wieku 30+, należących do grup defaworyzowanych (kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby w wieku 50+, o niskich kwalifikacjach), zamieszkujących obszary wiejskie powiatu płockiego w okresie X.2016-XII.2017 - poprzez wdrożenie programu diagnozy i doradztwa, szkoleń zwiększających umiejętności i kwalifikacje oraz staży zawodowych.

 
Planowane efekty:
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy; zwiększenie motywacji do wejścia/powrotu na ten rynek; zminimalizowanie barier osobistych; wzmocnienie samooceny,
 • nabycie nowych/podniesienie/zmiana kwalifikacji zawodowych/umiejętności oraz ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy,
 • nabycia doświadczenia zawodowego poprzez staże
 

Całkowita wartość projektu:  503 214,95 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 402 571,96 zł


W ramach projektu realizowane było:
I.  Wsparcie psychologiczno – doradcze:
 • diagnoza indywidualnej sytuacji uczestników/uczestniczek,
 • dyżur doradcy zawodowego,
 • warsztaty kreowania własnego wizerunku,
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 
II. Bezpłatne szkolenia:
 • systemy fotowoltaiczne,
 • ekotechnolog w budownictwie,
 • opiekun osób starszych,
 • sortowacz surowców wtórnych
III. Staże zawodowe

Wsparcie towarzyszące: w ramach projektu uczestnicy/uczestniczki otrzymali bezpłatnie:
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering
 • oraz  zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Płocka,  stypendium szkoleniowe i stażowe.
Termin rekrutacji: listopad – grudzień 2016 r.

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partner projektu:
Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
Ul. Stary Rynek 8
09-400 Płock
tel. 24 3649989

Okres realizacji: 01.10.2016 – 20.12.2017 r.
 

Projekt „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Pockim”, wspófinansowany przez Uni  Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, realizowany jest w ramach Priorytetu IX jako projekt innowacyjny.


Instytucj Wdraajc (Instytucj Poredniczc II stopnia) jest Mazowiecka Jednostka Wdraania Programów Unijnych w Warszawie.

Liderem projektu jest Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku.

Natomiast Partnerami s:
- Urzd Miasta Pocka, Stary Rynek 1, 09-400 Pock tel.: 24 367 15 55,
- Mazowieckie Samorzdowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gaczyskiego 26, 09-402 Pock, tel. 24 366 53 66 do 68, faks 24 366 53 69.


Okres realizacji projektu: 01.08.2012 r. – 31.05.2015 r.

CEL GÓWNY PROJEKTU: wzrost efektywnoci wspópracy szkó zawodowych z pracodawcami przyczyniajcej si do innowacyjnej modernizacji oferty ksztacenia zawodowego w zakresie informatyk i fryzjer w szkoach zawodowych
woj. mazowieckiego w okresie od sierpnia 2012 do maja 2015 r.


Odbiorcy produktu:
 • w wymiarze docelowym: nauczyciele/ki i uczniowie/uczennice 196 techników województwa mazowieckiego
 • w wymiarze upowszechniania i wczania: 60 nauczycieli/ek z 30 techników, 30 dyrektorów, 30 szkó, 20 organów prowadzcych, 6 przedstawicieli organów nadzorujcych
 • w wymiarze testowania: 12 nauczycieli/ek z 3 szkó zawodowych, 80 uczniów/uczennic z 3 szkó zawodowych, 2 organy prowadzce, 3 szkoy zawodowe.


PRODUKTY PROJEKTU

W ramach projektu zostan wytworzone nastpujce produkty:
 1. Wdroenie platformy wspópracy szkoa–pracodawcy jako bazy dla pozostaych produktów poprzez warsztaty dla nauczycieli/ek i pracodawców z zakresu metodologii projektu innowacyjnego.
 2. Powoanie Samorzdowej Rady Szkolnictwa Zawodowego (SRSZ).
 3. Wdroenie wypracowanego przez SRSZ systemu organizacyjno-finansowego realizacji praktyk w 3 szkoach objtych projektem.
 4. Testowanie programów doskonalenia nauczycieli/ek ksztacenia zawodowego realizowanych u pracodawców.
 5. Testowanie laboratorium kompetencji mikkich uczniów/uczennic, doradztwo indywidualne, w tym symulacje realnych sytuacji na okrelonym stanowisku pracy.
 6. Szkolenia uczniów/uczennic prowadzone przez pracodawców.
 7. Prowadzenie praktyk wg zmodernizowanych programów dla 80 osób i stae wyposaenie uczniów/uczennic w pakiety oraz doposaenie stanowisk praktyk w niezbdne narzdzia ICT.
 8. Testowanie znaku jakoci realizacji praktyk. Certyfikat (znak jakoci) bdzie przyznawany przez SRSZ pracodawcy.
 9. Potwierdzanie przez pracodawców kompetencji i umiejtnoci uczniów w formie certyfikatu sygnowanego przez pracodawc i SRSZ.
Przy testowaniu produktów finalnych i porednich uwzgldniona bdzie zasada równoci szans pci, w szczególnoci nacisk bdzie pooony na przeamywanie stereotypów w odniesieniu do wyborów zawodowych kobiet i mczyzn.

Wicej infromacji o projekcie mona znale na stronie www.innowacyjneszkolnictwo.pl

LIDER PROJEKTU:

Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku
ul. Uaska 1, 09-402 Pock
tel. 24 268 94 40,
      24 264 22 77
www.zdz-plock.com.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PARTNERZY PROJEKTU: 
Mobilny fachowiec na europejskim rynku pracy

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizował projekt pt. „Mobilny fachowiec na europejskim rynku pracy” współfinansowany w ramach programu  Unii Europejskiej Erasmus+.

Celem głównym projektu było: wzrost jakości, efektywności i skuteczności kształcenia w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich (TUF) i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻiUG), w szczególności w zakresie współpracy z pracodawcami.

Adresatami projektu było 20 uczniów/uczennic klas I, II i III uczących się w Technikum ZDZ w Płocku w zawodzie  TUF i TŻiUG  oraz 10 osób z kadry dydaktycznej  zajmującej się kształceniem i doskonaleniem zawodowym uczniów.


W ramach projektu zaplanowano działania:
dla nauczycieli/nauczycielek:
 • 7 -  dniowy wyjazd na praktyki Job shadowing/szkolenia w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego:  
          - 5 nauczycieli z TŻiUG do Centrum Kształcenia Zawodowego im. Susanny Eger w Lipsku
          - 5 nauczycieli z TUF  do Akademii Fryzjerskiej „Schirmer” w Lipsku
dla uczniów/uczennic:
 • 21 – dniowy staż w niemieckich zakładach gastronomicznych  dla 10 uczniów/uczennic z TŻiUG
 • 21 – dniowy staż w niemieckich zakładach fryzjerskich dla 10 uczniów/uczennic z TUF

Wyjazd na staż poprzedzony był przygotowaniem językowo-pedagogiczno-kulturowym. W ramach tego przygotowania uczniowie/uczennice wezmą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego, w spotkaniach  psychologiczno-pedagogicznych oraz wykładach z zakresu różnic kulturowych pomiędzy krajem niemieckim a Polską.

Uczestnicy/uczestniczki projektu podczas pobytu brali udział w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Lipska.

Uczestnicy/uczestniczki NIE PONOSILI ŻADNYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH w związku z udziałem w projekcie. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie dofinansowane było z funduszy Unii Europejskiej.

Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH mająca siedzibę w Schkeuditz -Partner projektu - zajmował  się organizacją pobytu uczestników/uczestniczek projektu w Niemczech, organizacją miejsc staży,  praktyk i szkoleń oraz realizacją programu kulturowego.

Całkowita wartość projektu: 53698,00 EUR
Okres realizacji: 01.10.2016 r. -31.10.2017 r.

Lider projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
Tel. 24 262 86 89
 
Partner projektu:
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
Gut Wehlitz
04435 Schkeuditz
www.gut-wehlitz.de
 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wyksztacenia i kompetencji w regionach”,
Dziaanie 9.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty
Poddziaanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rónic w jakoci usug
edukacyjnych


Okres realizacji projektu: 02.07.2012 - 30.06.2014

Cel gówny projektu:
Wzrost efektywnosci nauczania oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i ksztatowanie kompetencji kluczowych (matematyka., ICT, jzyki .obce) 240
uczniów i uczennic w 3 liceach ogólnoksztaccych w powiecie pockim (Gbin, Staroreby, Wyszogród).
Czytaj dalej
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 14


Projekt i wykonanie: Hedea.pl