Sukces w zawodzie - rozwój szkolnictwa zawodowego w Gostyninie
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Okres realizacji projektu: 01.02.2014 - 20.08.2015

Cel główny projektu:
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym oraz Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego m.in.dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz współpracę szkół z przedsiębiorstwami, służące podniesieniu zdolności 70 uczniów (min. 40% dziewcząt) do przyszłego zatrudnienia
Czytaj dalej

Akademia aktywności

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 w Płocku w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku realizuje Projekt "Akademia aktywności" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów i uczennic do
przyszłego zatrudnienia. Projektem objętych zostanie 80 uczniów i uczennic z terenu miasta Płocka.


 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Przy realizacji ww. projektu zachowana będzie zasada równości szans płci.
 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Lider projektu:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6
09-402 Płock, ul. Lasockiego 14
www.sosw2plock.com

Partner projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel.fax 24 264 22 77, 24 268 94 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pracuj i ucz się
 Projekt ,,Pracuj i ucz się"
 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek-najlepsza inwestycja

Cel główny  projektu:
Celem  głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób w wieku 18-30 lat (w tym 17 kobiet) z powiatu kutnowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie
X.2013-VIII 2014 poprzez realizację programu wsparcia
 
Do kogo projekt jest skierowany:
Osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. nr 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej zamieszkujące w powiecie kutnowskim
 
Co projekt oferuje:
Program aktywizacji społecznej:

 • Indywidualne Plany Działania, 
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • Grupowe poradnictwo doradcze,
 • Warsztaty psychologiczno-motywacyjne.
Program aktywizacji zawodowej:
 • Kurs umiejętności zawodowych,
 • Staże,
 • Coaching.
 
Uczestnikom/uczestniczkom  szkolenia zapewniamy:
 • zwrot kosztów przejazdu,
 • stypendium szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek w trakcie trwania szkoleń,
 • stypendium stażowe.
Przy realizacji projektu zachowana będzie zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Biuro projektu:
ZDZ Płock, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11,   99-300 Kutno  tel. 24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Projekt ,,Doskonalenie zawodowe nauczycieli”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek-najlepsza inwestycja

Informacje o projekcie:
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9. 4.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Okres realizacji projektu: 01.09.2013 - 31.08.2014
 
Biuro projektu:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Kutnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Wyszyńskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax.  24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 100 nauczycieli/ek
z województwa łódzkiego (80 kobiet i 20 mężczyzn) prowadzących kształcenie zawodowe
i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich do wymogów związanych z kierunkiem rozwoju regionu
i zmieniającej się sytuacji w oświacie w okresie IX.2013-VIII.2014.
 
Cele szczegółowe projektu :
 • podniesienie o 100% kwalifikacji i umiejętności 100 nauczycieli/ek prowadzących kształcenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich poprzez udział w kursach doskonalących w okresie X.2013-VII.2014;
 • zwiększenie o 100% dostępu do kompleksowej oferty edukacyjnej 100 nauczycielom/kom prowadzącym kształcenie zawodowe i nauczycielom/kom z obszarów wiejskich poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń kończących się uzyskaniem zaświadczeń potwierdzających nabyte kwalifikacje w okresie X.2013-VII.2014;
 • podwyższenie o 100% kwalifikacji 100 nauczycieli/ek prowadzących kształcenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich  w kierunku rozwijania kompetencji kluczowych uczniów poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń w okresie X.2013-VII.2014;
 • podwyższenie o 100% kwalifikacji 100 nauczycieli/ek prowadzących kształcenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich  w kierunku podniesienia jakości ich pracy poprzez udział w doskonaleniu zawodowym  w okresie X.2013-VII.2014.
 
W ramach projektu realizowane będą kursy doskonalące w wymiarze 40 godzin z zakresu:
·         Praca z dzieckiem sześcioletnim;
·         Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych;
·         Techniki multimedialne w kształceniu przedmiotowym;
·         Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych;
·         Techniki przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniu od sieci komputerowych.
 
Uczestnikom/czkom  szkolenia zapewniamy:
 • zwrot kosztów przejazdu,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering.
 
Przy realizacji projektu zachowana będzie zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4 "Niepełnosprawni na rynku pracy"

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 r. do 31.01.2015 r.

Miejski Urząd Pracy w Płocku w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku oraz Chrzanowski Arkadiusz A&C realizuje Projekt "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych (w tym 60% kobiet) z terenu miasta Płocka.


 

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez podjęcie konkretnych działań i realizacji celów szczegółowych takich jak:

 • Nabycie kwalifikacji i umiejętności 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka w poprzez realizację cyklu wsparcia szkoleniowo-psychologiczono-doradczego;
 • Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez realizację programu aktywizacji zawodowej w postaci staży, praktyk zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia;
 • Zminimalizowanie barier w powrocie/wejściu na rynek pracy poprzez wdrożenie programu wsparcia psychologiczono-społecznego;
 • Zminimalizowanie barier i obaw pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz promowanie dobrych praktyk dotyczących ich zatrudniania poprzez organizację kampanii promocyjno-edukacyjnej z udziałem lokalnych przedsiębiorców, władz miasta, uczestników i uczestniczek projektu.

Grupa docelowa Projektu: 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych (w tym 60% kobiet )zamieszkałych na obszarze miasta Płocka, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku,  w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata).


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Przy realizacji ww. projektu zachowana będzie zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

REKRUTACJĘ DO PROJEKTU PROWADZI LIDER - MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU


INFORMACJE O PROJEKCIE

Lider projektu:
Miejski Urząd Pracy w Płocku
09-402 Płock, ul. 3 Maja 16
www.mup.plock.eu

Partnerzy projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel.fax 24 264 22 77, 24 268 94 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Chrzanowski Arkadiusz A&C

ul. Jana Pawła II 33a/50
09-410 Płock

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3


Projekt i wykonanie: Hedea.pl