Kompetencje kluczowe na start!
alt

Tytuł projektu:„Kompetencje kluczowe na start!”
 

Cel główny projektu: podniesienie w okresie VIII.2016 – VII.2017 kompetencji kluczowych,
informatycznych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród
152 uczniów (w tym 60 % dziewcząt) z trzech szkół ponadgimnazjalnych z powiatu
gostynińskiego, a także wsparcie nauczycieli w stosowaniu form i metod sprzyjających
kształtowaniu tych kompetencji i rozwój indywidualnego podejścia do ucznia na podstawie
dokonanej diagnozy potrzeb szkół i uczniów tych szkół.

Planowane efekty:
- poprawa wyników w nauce,
- rozszerzenie kompetencji, uzyskanie kwalifikacji przez uczniów,
- rozszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli,  w tym nabycie wiedzy
  i umiejętności prowadzenia nowatorskich zajęć bazujących na metodzie
  eksperymentu.

- wdrożenie platformy współpracy szkoła-pracodawcy.
 
Całkowita wartość projektu:  1 697 590,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 358 072,64 zł
 

Grupa docelowa:
- 152 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych, w tym 60 % dziewcząt, dla których
  organem prowadzącym jest Powiat Gostyniński: 80 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego
  w Gostyninie; 32  z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego; 50 z Zespołu Szkół w Gostyninie,
- 40 nauczycieli z tych szkół ( 10 z LO, 30 z GCE, 10 z ZS), w tym 80 % kobiet.


Uczestnicy/uczestniczki projektu zamieszkują teren województwa mazowieckiego i uczą się/pracują
w szkołach objętych projektem.
 
Kierunki wsparcia:

dla uczniów:
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych –
  języka angielskiego; przedmiotów przyrodniczych (chemii, biologii, fizyki), matematyki; informatycznych:
  posługiwanie się oprogramowaniem AutoCad”, posługiwanie się mapami cyfrowymi, topograficznymi,
  odbiornikami GPS, przygotowanie do egzaminu ECDL CORE,
- dodatkowe/pozalekcyjne zajęcia w ramach kursów: pierwsza pomoc przedmedyczna,
- wyjazdy edukacyjne
   
dla nauczycieli:
 
- szkolenia doskonalące umiejętności z zakresu: przedmiotów przyrodniczych, prowadzenia procesu
  indywidualizacji pracy w obszarze dydaktyki oraz wychowania, kompetencji cyfrowych
- warsztaty – „Platforma współpracy szkoła – pracodawcy”,
 
dodatkowouczestnicy/uczestniczki projektu otrzymują bezpłatnie:
- poczęstunek podczas zajęć,
- materiały szkoleniowe,
oraz zwrot kosztów dojazdu dla uczniów
Okres realizacji:01.08.2016 – 31.07.2017 r.
 
Lider projektu:
Starostwo Powiatowe w Gostyninie
ul. Romana Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
 
Partner projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock


Biało – Zielony Subregion Płocki


 

Tytuł projektu: „Biało – Zielony Subregion Płocki”

Cel główny projektu: podniesienie, zdobycie nowych bądź zmiana umiejętności, wiedzy i kwalifikacji 105 osób dorosłych w wieku od 18 r.ż. (w tym 45 kobiet i 60 mężczyzn), zamieszkujących subregion płocki poprzez udział w edukacji pozaformalnej w formie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego oraz kursu zawodowego w obszarze fotowoltaiki, zakończonych egzaminem przeprowadzonym przez akredytowane instytucje, w okresie VII.2016 –VII.2017.

Planowane efekty: Uzyskanie kwalifikacji po ukończeniu szkolenia.

Całkowita wartość projektu:  560 056,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 448 045,00 zł

Grupa docelowa: 105 osób dorosłych, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzania.  Uczestnicy projektu to osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego na obszarze subregionu płockiego (powiat gostyniński, sierpecki, płocki wraz z m. Płock). Grupę stanowią: 45 kobiet (pielęgniarek, położnych) zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Płocku oraz 60 mężczyzn  pracujących bądź niepracujących chcących uzyskać kwalifikacje w dziedzinie fotowoltaiki.

Kierunki wsparcia:

bezpłatne kursy:

 • kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa geriatrycznego” – 305 godz.
 • zawodowy „Systemy fotowoltaiczne” – 150 godz.

 

dodatkowo uczestnicy/uczestniczki kursów otrzymują:

 • bezpłatny catering podczas zajęć,
 • zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Płocka,
 • bezpłatne materiały dydaktyczne,
 • uczestnicy kursu w zakresie Systemów fotowoltaicznych – możliwość wyjazdu studyjnego do farmy fotowoltaicznej.

 

Szczegóły dotyczące naboru i uczestnictwa w projekcie: Regulamin rekrutacji i  uczestnictwa w projekcie

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 21.07.2017 r.

 

Termin rekrutacji:          15lipiec – 31 sierpień 2016 r. (I edycja – 75 osób)

                                               9 styczeń – 28 luty 2017 r. (II edycja – 30 osób)

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – Karta zgłoszenia udziału w kursie

Kurs w zakresie Systemów fotowoltaicznych – Karta zgłoszenia udziału w kursie

 

Dane kontaktowe:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1

tel. 24 264 22 77, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - POWIAT KUTNOWSKI MIEJSCEM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
alt

Tytuł projektu

POWIAT KUTNOWSKI MIEJSCEM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cele projektu:
zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów).

Dla kogo jest projekt?
osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
tj. osoby: po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?
·         szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
·         pomoc doradców w przygotowaniu biznesplanów
·         dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 22 700,00 zł
·         wsparcie pomostowe w wysokości 14 000,00 zł (8 miesięcy x 1750 zł)

Planowane efekty
utworzenie 20 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wartość projektu:
973 537,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
827 506,88 zł

Miejsce realizacji:
powiat kutnowski

Termin rekrutacji:
sierpień 2016

Dane kontaktowe:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie  
ul. Wyszyńskiego 11
tel. 24 254-49-59
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
    
www.zdzkutno.pl

Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości

alt

 

Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości”
 

Cel główny projektu: podniesienie, zdobycie nowych bądź zmiana umiejętności, wiedzy i kwalifikacji 60 osób dorosłych w wieku od 18 r. ż. (w tym 70% kobiet), zamieszkujących subregion płocki poprzez udział w edukacji pozaformalnej w formie studiów podyplomowych na kierunku: Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej, Terapia i edukacja osób z autyzmem, Wczesne nauczanie j. angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zakończonych egzaminem przeprowadzonym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Lesznie , w okresie VII.2016 – III.2018.

Planowane efekty: Uzyskanie kwalifikacji po ukończeniu studiów podyplomowych
Całkowita wartość projektu:  285 500,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 228 400,00 zł

Grupa docelowa: 60 osób dorosłych, które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji i ich formalnego potwierdzania.  Uczestnicy projektu to osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego na obszarze subregionu płockiego (powiat gostyniński, sierpecki, płocki wraz z m. Płock) . Grupę stanowią zarówno osoby pracujące jak i niepracujące.


UWAGA!!! Z DNIEM 03.08.2016R. Z UWAGI NA WYCZERPANIE LIMITU MIEJSC ZAKOŃCZONO NABÓR NA KIERUNEK „Terapia i edukacja osób z autyzmem”.

Kierunki wsparcia: bezpłatne studia podyplomowe w zakresie:

 •  „Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej”– 2 semestry – 450 godzin – 1 grupa 20 osobowa;
 •  „Terapia i edukacja osób z autyzmem” – 2 semestry – 350 godzin – 1 grupa 20 osobowa;
 •  „Wczesne nauczanie jęz. angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”– 3 semestry – 360 godzin – 1 grupa 20 osobowa

dodatkowo uczestnicy/uczestniczki studiów podyplomowych otrzymują:
 • bezpłatny catering podczas zajęć,
 • zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Płocka,
 • bezpłatne materiały dydaktyczne.
Okres realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 20.03.2018 r.

Termin rekrutacji: 01 lipca – 15 września 2016 r.

Dane kontaktowe Realizatora projektu: Biuro projektu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1, 09-402 Płock, tel. 24 264 22 77 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegóły dotyczące naboru i uczestnictwa w projekcie: Regulamin rekrutacji i  uczestnictwa w projekcie

Wymagane dokumenty rekrutacyjne (dotyczy wszystkich Kandydatów):

1.       Karta zgłoszenia udziału w projekcie,

2.       Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3.       W przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności (jedynie do wglądu przez pracowników Biura projektu).

4. Dodatkowo:

a) Dla kandydatów na studia podyplomowe na kierunku Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem– kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego.

b) Dla kandydatów na studia podyplomowe na kierunku Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego na Etapie Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym – kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub klasach I – III szkoły podstawowej. 

 


Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE
W grudniu 2015 r. rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych pn. Płockie Edukacyjne Centrum Technologii Środowiskowych OZE.

Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych jak największej grupy społeczeństwa w całym kraju poprzez doposażenie i rozbudowanie w naszym Zakładzie centrum edukacyjno-demonstracyjnego w zakresie systemów odnawialnych źródeł energii.

Nowo powstałe Centrum zapewni kompleksową edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, jak również będzie wspierało kształcenie animatorów edukacji ekologicznej. Z naszego centrum będą mogły skorzystać wszyscy zainteresowani ekologią – dzieci i młodzież (jako grupa, która w przyszłości dokona wyboru zawodu) oraz osoby dorosłe – niepracujące i pracujące, w tym m.in. nauczyciele, doradcy zawodowi, instalatorzy (którzy zyskają szansę na zdobycie nowych bądź podniesienie posiadanych kwalifikacji i umiejętności).

Okres realizacji projektu: 01.12.2015 – 30.11.2016


    

Projekt i wykonanie: Hedea.pl